دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی (RPP) - واژه نامه اختصاصی