دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی (RPP) - پرسش‌های متداول