دوره و شماره: دوره 1، 3(پاییز) - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-98 
1. بررسی توانایی آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت ریشه و گونه های تریکودرما برروی قارچ Macrophomina phaseolinaدر شرایط آزمایشگاهی

صفحه 1-15

فریبا عباس زاده؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ابراهیم پورجم؛ امیر خراسانی؛ یونس رضایی دانش؛ آجت ورما


2. بررسی فاکتورهای بیماری‌زایی سفیدک پودری جو در استان فارس

صفحه 17-25

محمد جواد مرمت؛ سیدمحمدرضا موسوی؛ منصوره کشاورزی؛ محمد تائب


3. بررسی بیماری زایی جدایه هایRhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه کدوئیان در ایران

صفحه 27-35

سیدمهیار میرمجلسی؛ ناصر صفائی؛ حسین اهری مصطفوی؛ سیدباقر محمودی


8. شناسایی چهار گونه جدید پیتیوم در استان همدان

صفحه 77-98

پیمان آباد؛ دوستمراد ظفری؛ منصوره میرابوالفتحی