دوره و شماره: دوره 1، 1(بهار ) - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-72 
5. بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه‌ی کلزا در استان گلستان

صفحه 33-42

محمد علی آقاجانی؛ ناصر صفایی؛ عزیزاله علیزاده