دوره و شماره: دوره 1، 2(تابستان) - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-62 
4. بررسی تأثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری سپتوریای برگی Mycospharella

صفحه 35-46

جلال غلام نژاد؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ فروغ سنجریان؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی