دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-76 
1. بررسی وضعیت آلودگی به بیماری ساق سیاه توتون در استان گلستان*

صفحه 1-12

سید افشین سجادی؛ محمدعلی آقاجانی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی