دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-78 
5. معرفی روش ساده و آسان برای استخراج DNA ژنومی در قارچ‌های رشته‌ای

صفحه 57-66

سعید غفوری هرات؛ طاهره بصیر نیا؛ سید محمد رضا موسوی