شناسایی گونه های Leptosphaeria maculans و L.biglobosa با استفاده از برخی خصوصیات ریخت‌شناسی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

2 عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار دانشگاه یاسوج، گروه گیاه پزشکی

4 عضو هیات علمی و استاد یار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

این بررسی به منظور تفکیک گونه مهاجم maculansLeptosphaeriaو غیر مهاجم L.biglobosa عوامل بیماری ساق سیاه کلزا، با تعیین ارتباط رشد پرگنه، تولید رنگدانه و پیکنیدیوم 49 جدایه از این عوامل در چهار محیط غذایی و چهار دما (مجموع 784 تیمار) در سه زمان بررسی و سه تکرار انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد بین جدایه‌ها از نظر رشد پرگنه در محیط‌های غذایی و تیمارهای دمایی و اثرات متقابل آنها اختلاف معنی داری وجود  داشت. تنوع در تولید رنگدانه و پیکنیدیوم در محیط های کشت V8، MEA، PDA، CDB و CDA در هر دو گونه مشاهده شد. بیشترین رشد پرگنه بعد از 12 روز در دمای 30 درجه سانتی گراد در محیط (05/48 میلی متر) و کمترین آن در دمای 15 درجه سانتی گراد (01/17 میلی متر) و در محیط زاپک مشاهده شد. بیشترین میزان تولید رنگدانه در PDA و دمای 30 درجه سانتی گراد و کمترین آن در محیط MEA و دمای 15 درجه سانتی گراد مشاهده گردید. در محیط‌های و زاپک عمدتا رنگدانه قهوه ایی و در محیط های PDA و MEA رنگدانه زرد-نارنجی رویت شد. 78/93 درصد جدایه‌ها در محیط زاپک مایع تولید رنگدانه کردند. جدایه‌های L.maculans قطر پرگنه و سرعت رشد کم و در مقابل جدایه های L.biglobosa دارای رشد پرگنه و سرعت رشد بیشتری بودند. بر اساس نتایج داده‌های بدست آمده و اطلاعات قبلی بیماریزایی موجود، جدایه‌های مناطق دشت ناز، اسلام آباد، فاضل آباد، کوهی خیل و بیکار آیش مربوط به گونه مهاجم L.maculans و جدایه های تلوکلا، لالا و خالخیل و همچنین جدایه روی خردل در گونه غیر مهاجم L.biglobosaقرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Leptosphaeria maculans and Leptosphaeria biglobosa with some in vitro morphological ‎characteristics ‎

نویسندگان [English]

 • ali zaman mirabadi 1
 • kamran_ra@yahoo.com Kamran Rahnama 2
 • Mehdi Sadravi 3
 • Mansoor Salati 4
1 Chief of Applied Research& Seed Production Oilseeds Research & Development Company
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, Yasouj University, Yasouj, Iran
4 Research Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources, Research Center of Khorasan Razavi, Mashad, Iran.
چکیده [English]

This study has carried out for distinguishing of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa (aggressive and ‎non-aggressive groups respectively) using colony growth, ability for pycnidium and pigment production in four ‎mediums and temperatures of Forty nine isolates (Zaman Mirabadi et al., 2010) (totally 784 treatments) in three ‎replication and three times. The result of analysis variation has shown that significant difference between isolates ‎considering colony growth in the different mediums and temperature treatments. The maximum and the minimum ‎colony growth was observed in 30⁰c –v8 juice Agar (48.05 mm) medium and 15⁰c-Czapek Dox Agar (17.01 mm) ‎respectively after 12 days. The greatest and lowest pigment production in the different temperature was observed in ‎PDA and MEA (except in 30⁰c). The minimum and maximum pigment production was observed in 15⁰c and 30⁰c ‎respectively. The percentage of presence yellow-orange and brown pigment was‏ ‏variable in the different treatments. ‎Brown pigment in V8 and CDA was dominated while yellow- orange was seen in PDA and MEA. 93.78 % isolates ‎produced pigment in Czapek Dox Broth. The maximum pycnidium production was observed in V8 and 20⁰c. ‎According to the obtained results, Dasht-Naz, Eslamabad, Fazelabad, Kohi khail and bykar ayesh were belonged to ‎aggressive species (L.maculans) and Talokola, Lala, Khalkhail and mustard isolate too were located as L.biglobosa

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leptosphaeria maculans
 • L.biglobosa
 • blackleg
 • medium culture and oilseed rape
 1. Afshari-Azad H, Dalili SAR, Salati M, Amini-Khalaf MA. 2008. Distribution of rapeseed blackleg ‎disease in Iran. Paper presented at: 18th Iranian Plant Protection Congress; 24 August; Hamedan, Iran.
 2. Badawy HMAA, Hoppe H-H ‐H, Koch E. 1991. Differential reactions between the genus brassica and aggressive single spore isolates of Leptosphaeria maculans. Journal of Phytopathology 131: 109–119.
 3. Cunningham GH. 1927. Dry-rot of swedes and turnips: its cause and ‎control. New Zealand Department of Agriculture Bulletin 133.
 4. Fernando WGD, Ghanbarnia K, Salati M. 2007. First report on the presence of Phoma blackleg pathogenicity group 1 (Leptosphaeria biglobosa) on Brassica napus (Canola/Rapeseed) in Iran. Plant Disease 91: 465–465.
 5. Fitt BDLL, Brun H, Barbetti MJ, Rimmer SR. 2006. World-wide importance of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans and L. biglobosa) on oilseed rape (Brassica napus). European Journal of Plant Pathology 114: 3–15.
 6. Hammond KE, Lewis BG, Musa TM, 1985. A systemic pathway in the infection of oilseed rape plants by Leptosphaeria maculans. Plant Pathology 34: 557–565.
 7. Hill CB, Xu XH, Williams PH. 1984. Correlation of virulence, growth rate, pigment production and ‎allozyme banding patterns which differentiate virulent and avirulent isolates of Leptosphaeria maculans. ‎Cruciferae Newsletter 9: 79.
 8. Hong SK, Kim WG, Shin DB, Choi HW, Lee YK, Lee SY. 2009. Occurrence of stem canker on rape caused by Leptosphaeria biglobosa in Korea. Plant Pathology Journal 25: 294–298.
 9. Huang YJ, Toscano-Underwood C, Fitt BDL, Todd AD, West JS, Koopmann B, Balesdent MH. 2001. Effects of temperature on germination and hyphal growth from ascospores of A-group and B-group Leptosphaeria maculans (phoma stem canker of oilseed rape). Annals of Applied Biology 139: 193–207.
 10. Humpherson‐Jones FM. 1983. The occurrence of Alternaria brassicicola, Alternaria brassicae and Leptosphaeria maculans in brassica seed crops in south‐east England between 1976 and 1980. Plant Pathology 32: 33–39.
 11. Koch E, badawy HMAA, Hoppe HH, Koch E, Badawy HMA, Hoppe HH. 1989. Differences between aggressive and non-aggressive single spore lines of Leptosphaeria maculans in cultural characteristics and phytotoxin production. Journal of phytopathology 124: 52–62.
 12. Kuusk AK, Happstadius I, Zhou L, Steventon LA, Giese H, Dixelius C. 2002. Presence of Leptosphaeria maculans group A and group B isolates in Sweden. Journal of Phytopathology 150: 349–356.
 13. McGee DC, Petrie GA. 1978. Variability of Leptosphaeria maculans in relation to blackleg of oilseed rape. Phytopathology 68: 625–630.
 14. Sock J, Hoppe H-H. 1999. Pathogenicity of Sirodesmin-deficient Mutants of Phoma lingam. Journal of Phytopathology 147: 169–173.
 15. Somda I, Renard M, Brun H. 1996. Morphology, pathogenicity and isozyme variation amongst French isolates of Leptosphaeria maculans recovered from Brassica juncea cv. Picra. Plant Pathology, 45: 1090–1098.
 16. Vakili-Zarj Z, Rahnama K, Narollah-Nejad S, Yamchi A. 2017. Molecular identification of Leptosphaeria maculans and determination of aggressive new pathotypes canola Phoma stem canker in north Iran. Journal of Plant Protection 3: 296–311.
 17. Veldboom LR, Lee M. 1996. Genetic mapping of quantitative trait loci in maize in stress and non-stress ‎environments: I. grain yield and yield components. Crop Science 36: 1310–1319.
 18. Voigt K, Jedryczka M, Wöstemeyer J. 2001. Strain typing of Polish Leptosphaeria maculans isolates supports at the genomic level the multi-species concept of aggressive and non-aggressive strains. Microbiological Research 156: 169–177.
 19. West JS, Fitt BDLL, Leech PK, Biddulph JE, Huang Y-JJ, Balesdent M-HH. 2002. Effects of timing of Leptosphaeria maculans ascospore release and fungicide regime on phoma leaf spot and phoma stem canker development on winter oilseed rape (Brassica napus) in southern England. Plant Pathology 51: 454–463.
 20. Williams RH, Fitt BDL. 1999. Differentiating A and B groups of Leptosphaeria maculans, causal agent of stem canker (blackleg) of oilseed rape. Plant Pathology 48: 161–175.
 21. Zaman Mirabadi A, Rahnama K, Sadravi M, Rezapour Alamdarlou R, 2008. First report of Leptosphaeria maculans teleomorph on canola stem in the north of Iran. Rostaniha 9: 128-130.
 22. Zaman Mirabadi A, Rahnema K, Sadravi M, Salati M. 2010. Identification, distribution and symptomology of the causal agents of rapeseed blackleg ‎‎(Leptosphaeria maculans and Leptosphaeria biglobosa) in Mazandaran and Golestan ‎provinces and determination of three common rapeseed cultivars susceptibility reaction. Iranian Journal of Plant Pathology 45: 267–285.
 23. Zaman Mirabadi ‏A, Rahnema K, Sadravi M, Salati M. 2017. Survey of some of ascospore ‎characteristics of rapeseed blackleg disease for differentiating Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in ‎some areas of Mazandaran and Golestan provinces. Research in Plant Pathology 4: 27–44.