پراکنش ویروس وای سیب زمینی (Potato Virus Y) در شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

به منظور بررسی ویروس وای سیب زمینی از مزارع مختلف خانواده سیب­زمینی از قبیل سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادنجان و تنباکو در منطقه جهرم، طی فصول بهار و تابستان سال­های 1391 و 1392 تعداد 350 نمونه گیاهی با علائم موزائیک و زردی برگ­ها، لکه­های نکروتیک روی رگبرگ­ها و کوتولگی جمع­آوری شد. بررسی آلودگی نمونه­ها با آزمون سرولوژیکی الیزا و آزمون مولکولی RT-PCR انجام گردید. در بررسی نمونه­های مشکوک با آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال ویروس وای سیب زمینی، تعداد 60 نمونه که تنها از سیب زمینی بودند آلوده به ویروس تشخیص داده شدند. برای تشخیص ویروس در آزمون RT-PCR از جفت آغازگرهای P1 و P2 که ژنوم پوشش پروتئینی ویروس را تکثیر می­کردند، استفاده شد. در نهایت دو نمونه­ مورد بررسی که در محدوه 1000 جفت بازی ایجاد باند کرده­ بودند ترادف­یابی گردید. نتایج نشان داد که از بین گیاهان مورد بررسی، آلودگی فقط در سیب زمینی دیده می­شود و گیاهان دیگر، عاری از آلودگی به PVY بودند. مقایسه توالی نوکلئوتیدی پوشش پروتئینی دو جدایه با 19 توالی نوکلئوتیدی PVY موجود در بانک ژن جهانی نشان داد که یکی از جدایه­های جهرم با بیشتر جدایه های اروپایی در گروه الف و جدایه دیگری با تعدادی معدود در گروه ب قرار می گیرند. بنابراین آلودگی به این ویروس فقط در گیاهان سیب زمینی در این منطقه مشاهده شد که احتمالا حاصل استفاده از غده های بذری آلوده می باشند. این اولین گزارش از حضور آشکار ویروس وای سیب زمینی و نژاد NTN آن در منطقه جهرم و استان فارس می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribiution of Potato Virus Y in Jahrom area

نویسندگان [English]

 • Kavous Ayazpour 1
 • Farid Riahi 2
1 Rezvan
2 Department of Plant Pathology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
چکیده [English]

In this study three hundred fifty samples collected from diseased potato, tomato and eggplant plants that showed virus suspected symptoms such as: mosaic and yellowing of leaves, necrotic spots on veins and stunting from Jahrom region of Fars province. The samples were detected by using enzyme linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) method with polyclonal antibodies for serological distinguishing of Potato Virus Y (PVY). Almost sixty samples collected from potato were infected by PVY in this phase. For molecular diagnostic of the virus, RT-PCR assay were used for infected samples with primer pairs of P1 and P2. These primers could amplify the coat protein region of virus genome. Eventually PCR products of two samples were sequenced and compared with 19 sequences available in GenBank using Blast search. The MEGA6 software and UPGMA method were used to draw phylogenetic tree. The drawn tree showed that the isolates of jahrom-Iran and the most isolates of Europe were placed in separate clusters.This results showed that in this area, virus infected only found in potato plants so it is possible that crop infections were related to use of infected seed tubers. This is the first report of in Jahrom area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phylogenetic analysis
 • DAS-ELISA
 • MEGA6
 • Solanaceae
 • Strain NTN
 1. Agrios GN. 2005. Plant Pathology. Amsterdam: Elsevier Academic press. 922 p.
 2. Boonham N, Walsh K, Hims M, Preston S, North J and Barker I. 2002. Biological and sequence comparisions of Potato Virus Y isolate associated with potato tuber necrotic ring spot disease. Plant Pathology 51: 117–126.
 3. Carputo D, Aversana R and Frusciante L. 2005. Breeding potato for quality traits. Acta Horticulture 684: 55–64.
 4. Chachulk AM, Chrzanowska M, Robaglia C and Zagorski W. 1997. Molecular analysis of Potato Virus Y Nib gene and engineering of virus resistance in tobacco and potato. Archives of Virology 141: 2259–2276.
 5. Christian JV and Bellstedt VD. 2009. An assessment of molecular variability and recombination patterns in South African isolates of Potato Virus Y. Archieves of Virology 154: 1891–1900.
 6. Chrzanowska M. 1991. New isolates of necrotic strain of Potato Virus YN found recently in Poland. Potato Research 34: 179–182.
 7. Clark MF and Adams A. N. 1977. Characteristics of miroplate method of enzyme-linked immunosorbent assay for detection of plant viruses. Journal of General Virology 34: 475–483.
 8. De Bokx JA and Hottinga H. 1981. Potato virus Y. Descriptions of Plant Viruses. No. 242, CMI/AAB, Surrey, England.
 9. De Bokx JA and van der Want JPH. 1987. Viruses of potatoes and seed-potato production. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation (Pudoc). 259 p.
 10. Dougherty WG and Carrington JC. 1988. Expression and function of potyviral gene products. Annual Review of Phytopathology 26: 123–143.
 11. Draper MD, Pasche J and Gudmestad N. 2002. Factors influencing PVY and disease expression in three potato cultivars. American Journal of Potato Research 79: 155–165.
 12. Fanigliulo A, Comes S, Pacella R, Harrach B, Martin DP and Crescenzi A. 2005. Characterisation of Potato Virus Ynnp strain inducing veinal necrosis in pepper: a naturally occurring recombinant strain of PVY. Archives of Virology 150: 709–720.
 13. Ghasemzadeh A, Sokhandanbashir N and Khakvar R. 2012. Molecular detection of Potato Virus Y using universal primers from Ardabil Province. Journal of sustainable Agriculture and Production Science 22: 67–74 (in Farsi).
 14. Hosseini A, Massumi H and Heidarnejad J. 2011. Characterisation of Potato Virus Y isolates from Iran. Virus Genes 42: 128–140.
 15. Jones RAC. 1990. Strain group specific and virus specific hypersensitive reactions to infection with potyvirus in potato cultivars. Annals of Applied Biology 117: 93–105.
 16. Kostiw M. 1975. Investigation on the retention of potato viruses M and Y in two species of aphids (Myzus persicae Sulz. and Aphis nasturtii Kalt.). Potato Research 18: 637–640.
 17. Moury B, Morel C, Johansen E and Jacquemond M. 2002. Evidence for diversifying selection in Potato Virus Y and in the coat protein of other potyviruses. Journal of General Virology 83: 2563–2575.
 18. Peiman M and Xie C. 2006. Sensitive detection of potato viruses, PVX, PLRV and PVS, by RT-PCR in potato leaf and tuber. Australasian Plant Disease Notes 1: 41–46.
 19. Revers F, LeGall O, Candresse T, Romancer ML and Dunaz J. 1996. Frequent occurrence of recombinant potyvirus isolates. Journal of General Virology 77: 1953–1965.
 20. Shukla DD and Ward C. W. 1989. Identification and classification of potyviruses on basic of coat protein sequence data and serology. Archive of Virology 106: 171–200.
 21. Shukla DD, Ward CW and Brunt AA. 1994. The potyviridae. Wallingford: CAB International. 516 p.
 22. Sigvald R. 1984. The necrotic efficiency of some aphid species as vectors of Potato Virus Y. Potato Research 27: 285–290.
 23. Simon AE and Bujarski JJ. 1994. RNA-RNA recombination and evolution in virus-infected plants. Annual Review of Phytopathology 32: 337–362.
 24. Strauss JH and Strauss EG. 1988. Evolution of RNA viruses. Annual Review of Microbiology 42: 657–683.
 25. Zinati Fakhrabad F, Nasrollanejad S, Ahmadikhah A and Taghinasab M. 2002. Sequencing of three isolates and prevalence of Potato Virus Y in tobacco fields of Golestan province, and phylogenetic comparison of the Iranian and world isolates of the virus. Iranian Journal of Plant Pathology 48: 417–421 (in Farsi).