نویسنده = ابراهیم پورجم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت ریشه و گونه های تریکودرما برروی قارچ Macrophomina phaseolinaدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، 3(پاییز)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-15

فریبا عباس زاده؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ابراهیم پورجم؛ امیر خراسانی؛ یونس رضایی دانش؛ آجت ورما