نویسنده = کاوس ایازپور
تعداد مقالات: 2
1. پراکنش ویروس وای سیب زمینی (Potato Virus Y) در شهرستان جهرم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-59

کاوس ایازپور؛ فرید ریاحی


2. بررسی وجود و پراکنش ویروس کوتولگی گوجه در باغات درختان میوه هسته دار استان فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-76

محمدحسین حسن پور؛ کاوس ایازپور