دو فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی

از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقاله های خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایید .

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-59 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی